مشاوره مالیاتی رهیاب برای اسایش و راحتی شما مودیان گرامی مبلغ ثبت برند را به سه قسمت تقسیم کرد.مرحله اول: 40    درصد مبلغ

مرحله دوم:40  درصد دوم مبلغ

مرحله سوم:20  درصد اخر مبلغ