جزئیات اعمال نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به موجب مصوبه کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان سال 1397 که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود تا 1399/08/30 اقدام نموده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفاشده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهند بود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به موجب مصوبه کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان سال 1397 که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود تا 1399/08/30 اقدام نموده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفاشده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهند بود.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی تصریح کرد: در این راستا و به ‌موجب بند (3) مصوبات هفتمین جلسه کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که مقرر می ‌دارد «صادرکنندگان سال 1397 که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود لغایت 1399/08/30 اقدام نموده ‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفاشده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیات و استرداد مالیات بر ارزش ‌افزوده خواهند بود.» میزان برگشت ارز صادرکنندگان بابت صادرات در سال 1397 در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مؤدیان مالیاتی به‌ روزرسانی گردیده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که بعضاً این امر موجب افزایش در مبلغ مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده قابل استرداد شده است، لذا در مواردی که تغییرات مذکور پس از قطعیت مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده پرونده‌های دوره‌‌های مالیاتی سال 1397 انجام شده است،  اعتراض مؤدیان محترم در مراجع دادرسی مالیاتی ذی­صلاح قابل طرح می ‌باشد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود برای سال 1398 تا پایان مردادماه 1400 اقدام نموده اند و برای سال 1399 تا پایان شهریورماه 1400 اقدام نمایند، از مزایای دستورالعمل فوق برخوردار می شوند.

مسیحی همچنین از ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور خواسته است به‌ منظور جلوگیری از تجمع پرونده ‌های مالیات بر ارزش ‌افزوده دوره‌ های مالیاتی سنوات مزبور در مراحل دادرسی، مأموران مالیاتی در اجرای بند (7) دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/02/09 اقدام مقتضی به عمل آورند.