ارسال صورتهاي فصلي تابستان 1400

شرکتهای محترم تجاری ,بازرگانی ؛پیمانکاری ؛کارخانه داران و به طور کلی اشخاص گروه اول مالیاتی جهت ارسال صورتهای فصلی تابستان  تانیمه ابانماه جاری فرصت دارند .

شرکتهای محترم تجاری ,بازرگانی ؛پیمانکاری ؛کارخانه داران و به طور کلی اشخاص گروه اول مالیاتی جهت ارسال صورتهای فصلی تانیمه ابانماه جاری فرصت دارند .

موسسه معیار سنجش ارقام رهیاب خراسان رضوی امادگی دارد نسبت به ارسال صورتهای فصلی و ارزش افزوده در کنار شما باشد

تماس و واتساپ :09390301387

زمان انتشار

1400/08/01