تعیین اظهارنامه برآوردی برای مشمولان مالیات بر ارزش افزوده

اظهارنامه عملکرد

عزم جدی دولت برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی و خانه ها و خودروهای گران قیمت

ارسال صورتهاي فصلي تابستان ۱۴۰۰